Przekierowanie http do https i WWW do nie-WWW NGINX Yii2 WordPress

Autor: Rafal Marguzewicz
Opublikowany:
Kategorie: NGINX
Tagi:


nginx folderPełny przykład przekierowania żądań HTTP do HTTPS i WWW do non-WWW przy pomocy serwera Nginx. Tej konfiguracji możesz użyć dla WordPress, Yii2 wersja basic
SEO lubi przekierowanie http do https i stosowanie minimalizmu jednej [sub]domeny (np. WWW do non-WWW)

Konfiguracja w pliku default.conf

sudo nano /etc/nginx/default.conf

Wklej: ctrl + shift + V
Zapisz: ctrl + X


server {
server_name domain.com www.domain.com;
    listen 80;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}
server {
server_name domain.com;
    root /home/path/to/site_folder/;
    include php.conf;
    include ssl.conf;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem;
}
server{
server_name www.domain.com;
    include ssl.conf;
    return 301 https://domain.com$request_uri;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.domain.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.domain.com/privkey.pem;
}

Konfiguracja w pliku php.conf

sudo nano /etc/nginx/php.conf

Wklej: ctrl + shift + V
Zapisz: ctrl + X

index index.php;

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
    fastcgi_buffers 8 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
}

Konfiguracja w pliku ssl.conf

sudo nano /etc/nginx/ssl.conf

listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AES$
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
}

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nazwa *
Email *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Yii2 Pole tekstowe (input)

TD

Zamknij